วันที่ 19 สิงหาคม 2562
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดย ผู้อำนวยการ ละออง กลมแป้น
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู พิจารณารับรองผล
การพิจารนาของคณะกรรมการ คัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุน นร ยากจนพิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์จากระบบ
CCT และรับรองแผนการดำเนินงานการใช้เงิน ก.001 และนำผลการพิจารณา บันทึกใน ระบบ CCT ( นร 05 ) ต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร