แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสุเหร่าเขียว

โทร.02-925-6151 โทรสาร.02-925-6151 Line : @sk2017
หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 E-mail : sulaokheoschool@gmail.com