ช่องทางการร้องเรียน

1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-925-6151. ติดต่อนางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ กลุ่มงานบุคคล
2. ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02-925-6151
3. ยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ตามที่อยู่ หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
4. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุเหร่าเขียว กล่องรับเรื่องร้องเรียน
5. กรอกข้อมูลการร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสุเหร่าเขียว

โทร.02-925-6151 โทรสาร.02-925-6151 Line : @sk2017
หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 E-mail : sulaokheoschool@gmail.com