การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคา พ.ศ.2560

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2558

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2559
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2560

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสุเหร่าเขียว

โทร.02-925-6151 โทรสาร.02-925-6151 Line : @sk2017
หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 E-mail : sulaokheoschool@gmail.com